کارگزینی، نگهداشت، جبران خدمات و بازنشستگی

آخرین به روزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۰:۴۸| تعداد بازدید: 1009

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت

شماره تماس مستقیم

داخلی

فاکس

پست الکترونیک

1

علیرضا واحد مقدم کارشناس مسئول امور اداری 52228024 204 52228024 VahedmoghaddamA1 /at/ thums.ac.ir

2

آقای علیرضا یعقوبی کارشناس امور بازنشستگی 52228024 204 52228024 YaghoubiA1 /at/ thums.ac.ir

3

محمد رضا رجبیان کارگزین 52228024 204 52228024 RajabianM1 /at/ thums.ac.ir

     

شرح وظایف واحد :

-  کسب خط مشی اجرایی در زمینه امور محوله از مدیر مربوطه

-  بررسی تقاضاهای انتقال وماموریت پرسنل

-  نظارت بر اجرای صحیح مقررات و آئین نامه های مربوطه از طریق انطباق ابلاغهای صادره

-  نظارت بر ارزشیابی کارکنان براساس ضوابط و مقررات مربوطه

-  نظارت براجرای صحیح دستورالعمل ها و بخشنامه های ارزشیابی

-  نظارت براجرای آراء صادره از سوی هیاتهای بدوی و تجدید نظر

-  نظارت برصدور احکام انفصال ، اخراج و بازخرید کارکنان برابر ضوابط و مقررات مربوطه

-  نظارت بر صدور احکام ترفیعات ، مزایا ، مرخصی ها و ماموریتها

-  انجام مکاتبات در حدود وظایف اداری که از طرف مدیر مربوطه ارجاع می گردد

-  بررسی و تائید در صد افزایش سنواتی گروههای تشویقی و افزایش فوق العاده شغل کارکنان برجسته

-  انجام سایر امور محوله بنا به تشخیص مقام مافوق