مدیریت بودجه

آخرین به روزرسانی: ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۹:۲۰| تعداد بازدید: 723

مدیر بودجه:

مهدی رضایی  فرشه

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی

کارشناس بودجه:

جواد بلوچ قرائی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تلفن تماس: 52242034- 051

52226011-051 داخلی 170

- فهرست سوابق اجرایی و شغلی :

 • مدیر بودجه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 • معاون مدیر برنامه ریزی، بودجه وپایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از سال 93 تا 96

 • کارشناس مسئول برنامه و بودجه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از سال 91 لغایت 93

 • کارشناس برنامه و بودجه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از سال 88 لغایت 90

 • عضو شورای پژوهش در نظام سلامت (HSR) معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 • نماینده معاونت ومسئول هماهنگ کننده برنامه عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 • مسئول تیم تحلیل منابع ، مصارف و اقتصاد سلامت مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 • دبیر کمیته تخصصی بهینه سازی مصرف حامل های انرژی کارگروه مدیریت منابع و مصارف دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 • عضو تیم ارزیابی و پایش عملکرد منابع و مصارف دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 • نماینده معاونت توسعه در امور مربوط به بروز رسانی سایت اینترنتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 • همکاری در تهیه کتاب برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 • همکاری در تهیه پیش نویس سند توسعه سلامت استان هرمزگان

 • مسئول و رابط آموزش ضمن خدمت کارکنان مدیریت برنامه ریزی، بودجه وپایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان