امور مالی

آخرین به روزرسانی: ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۵:۳۰| تعداد بازدید: 1763

 

بهمن باقری

سمت:مدیریت مالی دانشگاه

مدرک تحصیلی:لیسانس حسابداری

رئوس وظایف:

- برنامه ریزی و سازماندهی عملیات مالی دانشگاه در راستای استراتژی و اهداف تعیین شده و ایفای نقش موثر در تحقق اهداف دانشگاه

- انجام اقدامات لازم بمنظور ارائه خدمات مالی مورد نیاز دانشگاه و همکاری با سایر واحدها جهت انجام وظایف محوله.

- بکارگیری نظامهای پیشرفته مدیریت مالی بمنظور استفاده بهینه از منابع.

- مشارکت در تصمیم گیری تأمین منابع مالی و استفاده بهینه از منابع موجود و همچنین نظارت بر وضعیت نقدینگی.

- تدوین و نظارت بر اجرای صحیح بر مقررات و دستورالعملها و روشهای مصوب مالی و معاملاتی.

شماره تماس: 2242037-051

09155319038

پست الکترونیکی:bagherib1 /-at-/  thums.ac.ar

 

حسابداری تعهدی

در راستای اجرای تکالیف مقرر در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به تدوین و ابلاغ آئین نامه مالی و معاملاتی جدید دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و لزوم بکارگیری روش حسابداری تعهدی و ضرورت ساماندهی و تجانس بین فعالیتها و لزوم رویکرد سیستمی و تعیین حدود اختیارات و تقسیم کار و مسئولیت در واحد امور مالی با ملحوظ نمودن ماهیت و شرایط خاص هر فعالیت مجموعه ای تحت عنوان " نظام نوین مالی" تدوین گردید.

 

این مجموعه مشتمل بر روش های اجرائی ، مستندات ودستورالعمل های ذیل می باشد:

ردیف

شرح

بخش

1

سازمان وتشکیلات امور مالی

اول

2

روشهای گردش عملیات

دوم

3

روش اجرایی نظام دفتر داری

سوم

4

دستورالعمل کد گذاری مراکز هزینه

چهارم

5

دستورالعمل رسیدگی

پنجم

6

دستورالعمل تنخواه گردان

ششم

7

دستور العمل دارئی های ثابت

هفتم

8

روش اجرائی شمارش کالا (انبارگردانی)

هشتم

9

صورتهای مالی نمونه

نهم

10

دستورالعمل طبقه بندی کالا

دهم

 

 

مستندات فوق بالحاظ نمودن پیش فرض های موردنیازدانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و مراکز درمانی( بیمارستانها ) و مراکز و شبکه های بهداشت تدوین ، طراحی وکدگذاری شده است .

این مجموعه همچنین ضمن اعمال وحدت رویه باعث تسهیل و تسریع درمکانیزه کردن سیستم های مالی نیز خواهد شد

هدف:

این روش اجرائی به منظورانجام عملیات پیش بینی شده ،تقس یم وظایف ومشخص نمودن تعداد و 􀂽 مسئولیت کارکنان امور مالی وسنجش کارائی ونحوه ارتباط افراد درحوزه سازمان مالی دانشگاههای علوم پزشکی / دانشکدهها ومراکز درمانی وشبکه های زیرمجموعه دانشگاهها تدوین شده است

 دامنه کاربرد:

این روش اجرائی در حوزه مالی کاربرد دارد

 مسئولیت اجراء:

مسئولیت اجرای این روش اجرائی با مدیر امور مالی است.

 

 مفاهیم و تعاریف

روش اجرائی :

طریقه مشخص شده ای برای اجرای یک فعالیت یا یک فرآیند است،

نمودارسازمانی :

نمودارسازمانی بیانگر نوع مشاغل براساس ماهیت وظایف محوله هریک ازکارکنا ن و سطوح شغل وسلسله مراتب درقالب ساختار سازمانی میباشد. دراین ارتباط سطوح شغلی مدیر ، معاون و رئیس اداره و مسئول درنظر گرفته شده است

نمودار اصلی امور مالی در دانشگاه، دانشکده ، بیمارستان ، شبکه و مراکز بهداشت شهرستانهاو معاونت ها درصفحات بعد منعکس می باشد

 

شرح اقدامات :.

در این روش اجرائی براساس شمای کلی تشکیلات سازمان ( تاپ چارت ) نمودارسازمانی ، حداقل شرایط  احراز مشاغل وشرح وظایف جاری وادواری هریک از مشاغل مالی مشخص شده است

 مدارک مرتبط:

مدارک مرتبط با این روش اجرائی را نمودار سازمانی، حداقل شرایط احراز و شرح وظایف کارکنان حوزه مالی تشکیل می دهد که جز لاینفک این روش اجرائی میباشد